ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

W obecnym okresie mogą występować przesunięcia terminów odbioru odpadów biodegradowalnych. Z uwagi na nasilenie się prac wiosennych w ogrodach jednorazowo wystawianych jest bardzo duża liczba worków z takimi odpadami. Często jest to po kilkanaście, a nawet po 30-40 worków z jednej nieruchomości. Nie jest technicznie możliwe, aby tak ogromna ilość odpadów była odebrana zgodnie z harmonogramem. Nieodebrane w danym dniu worki z odpadami z pielęgnacji ogrodów będą sukcesywnie odbierane. Proszę o wyrozumiałość w tym względzie. Jednocześnie wskazuję, że odpady takie można oddawać na bieżąco do PSZOK-u oraz do systematycznie wymienianych kontenerów ustawionych w poszczególnych miejscowościach. Notowane są przypadki wyrzucania do kontenerów odpadów zielonych przez firmy ogrodnicze. Apeluję, aby o takich przypadkach informować najlepiej bezpośrednio Straż Gminną. Przy obecnym wprowadzonym stanie epidemii priorytetem jest terminowy, niezakłócony odbiór odpadów zmieszanych.

Jednocześnie z przykrością odnotowujemy przypadki niestosownego wyrażania się o ciężko pracujących osobach odbierających nasze odpady. Jest to bardzo ważna praca, szczególnie niebezpieczna w obecnym okresie. Pracownicy nie mają czasu dzwonić do furtek, domofonów itp, prosić o przestawienia pojazdu, aby móc odebrać odpady.

W szeregu gmin z uwagi na panujące zagrożenie koronawirusem nastąpiło przeorganizowanie odbioru odpadów, często jest to rezygnacja z części usług, wydłużenie terminów odbiorów. Wynika to z niedoborów kadrowych, czy też objęcia pracowników kwarantanną.

Informuję, że w chwili obecnej, mimo sytuacji zagrożenia koronawirusem, w naszej gminie nie występują problemy z terminowym odbiorem odpadów.

Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie. 

Wójt
Teresa Dera

Informuję, że od dnia 24 stycznia 2020r. w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39b  stanowiska ds. opłat i ds. księgowości zostają wyłączone z obsługi interesanta w każdy piątek. Deklaracje i wpłaty przyjmuje Sekretariat wydziału. 

Kierownik WGOKiE 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2020

Pragnę przypomnieć Państwu, iż wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2020 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2019 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich). Formularz deklaracji można otrzymać:

Urząd Gminy Dobra informuje, iż od stycznia 2020 r. jest prowadzona zbiórka choinek naturalnych!!! 

Akcja skierowana jest  do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów w postaci choinek naturalnych. Będą one odbierane w ostatni dzień roboczy miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego z miejsc/punktów wywozowych wskazanych poniżej.

Mieszkańcy Gminy Dobra mogą dostarczać choinki naturalne do niżej wskazanych miejsc, oznaczonych tabliczką PUNKT ZBIÓRKI CHOINEK , w okresie od  01.01.2020 r. do 30.01.2020.

Choinki zostaną również odebrane sprzed posesji pod warunkiem że będą pocięte.

LP.

MIEJSCE ODBIORU CHOINEK NATURALNYCH

MIEJSCOWOŚCI

1.

teren boiska sportowego  ul. Sportowa 7  w Dobrej

Dobra

2.

teren boiska sportowego ul. Górna w Bezrzeczu

Bezrzecze , Redlica

3.

teren boiska sportowego przy ul. Długiej 20 c w Mierzynie

Mierzyn

4.

teren rekreacyjny Mierzynianka przy ul. Nasiennej 20  w Mierzynie

Mierzyn

5.

teren przy placu zabaw  na ul. Daniela w Dołujach

Dołuje, Kościno

6.

teren boiska sportowego przy filii GCKiB w Skarbimierzycach 17

Skarbimierzyce

7.

teren boiska sportowego  przy ul.  Lipowej w Wołczkowie

Wołczkowo

8.

teren boiska sportowego  w Rzędzinach

Rzędziny

9.

teren przy filii GCKiB w Stolcu 9

Stolec

10.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Łęgi

Łęgi

11.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Buk

Buk

12.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Grzepnica

Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo

13.

teren  przy placu zabaw w miejscowości Wąwelnica

Wąwelnica, Redlica, Lubieszyn

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY W BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH

(dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy)

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO będą za pomocą BDO prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową. Warto przypomnieć, że obowiązek wpisu do rejestru BDO ma większość przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady inne niż, odpady komunalne wytwarzane przez pracowników.

Firmy które nie uzyskały numeru rejestrowego BDO mogą mieć problemy z przekazaniem wytworzonych odpadów. Ważne by zrozumieć, że nawet gdy do tej pory przekazywałeś odpady podlegające ewidencji odpadów bez KPO lub KPO wystawiał w imieniu twojej firmy odbiorca to od stycznia taka operacje nie będzie możliwa.

Podstawą uzyskania wpisu w rejestrze jest złożenie przez podmiot ewidencjujący odpady wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załączniki do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to kolejne już rozporządzenie o BDO i obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

Rejestracji podlegają podmioty, które podpadają pod jedną z tych ustaw:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (każdy, kto musi prowadzić ewidencję odpadów). Przykładowo: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty, zakłady produkcyjne, solaria, zakłady kosmetyczne, duże biura, firmy budowlane.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 10 grudnia

Deklarację na rok 2020 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2019.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra;

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;

Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra;

Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Przypominam, jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać systematycznie w niżej wymienionych terminach:

- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,

- od marca do października - do 10-go każdego miesiąca danego roku,

- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

ZWRACAM SIĘ APELEM DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA!!!!!

W przypadku wystąpienia opadów śniegu prosimy o systematyczne odśnieżanie terenów przylegających i dojść do wiat, zatoczek śmietnikowych.

Przedmiotowe działania zapewnią Państwu, mieszkańcom Państwa posesji sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów komunalnych.

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 9 grudnia

Ze względu na trwające prace wymiany sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej w Wołczkowie zostaje wprowadzona zmiana organizacji odbioru odpadów komunalnych przy ulicy Zimowej, Letniej i Jasnej przez firmę ZPHG JUMAR Julian Maruszewski. Na początku każdej z wyżej wymienionych ulic zostaną podstawione opisane pojemniki zbiorcze na odpady komunalne dla mieszkańców.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 4 grudnia