W dniu 31 grudnia 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dobra a Spółką Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie reprezentowaną przez Pana Artura Krasińskiego, na dzierżawę nieruchomości gminnych i urządzeń stanowiących sieć wodociągową wraz z ujęciami wody. Zakres umowy obejmuje prawidłowe zarządzanie sieciami wodociągowymi oraz ujęciami wody zwanymi urządzeniami wodociągowymi.

 

 

Umowa przewiduje również wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym w szczególności przygotowywanie i składanie wniosków o zatwierdzenie taryfy za doprowadzanie wody do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Umowa została zawarta na 10 lat, za zgodą Rady Gminy Dobra wyrażoną w Uchwale Nr XVIII/257/2012 r.

 

  • 1
  • 3
  • 4