DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)
(obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.

W terminie 14 dni od:

• dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
• dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych  jest zużycie wody za rok poprzedni.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  niezamieszkałych  jest liczba pojemników, w które wyposażona jest dana nieruchomość.

 

UWAGA

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znosi obowiązek zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład:. średnie miesięczne zużycie wody za rok 2014 wynosi 12,67 m3 x 4,30 zł lub 6,60 zł =54,48 zł lub 83,62 zł i takie kwoty wpisujemy wypełniając deklarację na 2016 rok  – OPŁATY NIE ZAOKRĄGLAMY DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;

2. Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

3. Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra

4. Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo

 

CZYM SKUTKUJE NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIE OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.