W środę 30 grudnia odbyła się ostatnia w 2015 roku, XI sesja Rady Gminy Dobra. Radni przegłosowali 13 uchwał, wśród których najważniejsza dotyczyła uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2016.

Podczas sesji przyjęto również następujące uchwały:

• w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
• w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
• w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2016.
• w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016 - 2025.
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Polickim umowy partnerskiej o realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul. Długa) od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej".
• zmieniającą uchwałę Nr IX/121/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji dla osób prywatnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/360/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
• zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
• w sprawie uchwalenia zmiany do aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra.
• w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2016.
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2016.

Po przyjęciu uchwał radni wysłuchali sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra, Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetowej za rok 2015.

Na zakończenie sesji, życzenia noworoczne mieszkańcom gminy Dobra złożyli Wójt Teresa Dera, Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch oraz Wicestarosta Powiatu Polickiego Paweł Mirowski. Koniec roku uczczono symboliczną lampką bezalkoholowego szampana.

  • DSC_0018
  • DSC_0019
  • DSC_0032
  • DSC_0048
  • DSC_0056
  • DSC_0059
  • DSC_0067
  • DSC_0074
  • DSC_0076