Szanowni Mieszkańcy,

Wraz ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w związku z wejściem w życie Ustawy prawo wodne od 1 stycznia 2018 r. zaszły duże zmiany dotyczące dostarczania wody i odbioru ścieków. Ustawa prawo wodne wprowadziła do obrotu prawnego państwową osobę prawną Wody Polskie, która z ramienia Skarbu Państwa zarządza wszystkimi wodami na terenie kraju.

Zadania Wód Polskich są obecnie realizowane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Do zadań tych należy między innymi zatwierdzanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Dotychczas taryfy te zatwierdzały rady gmin. Teraz przedsiębiorstwa Poldek Polikowscy Spółka Jawna oraz Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. zobligowane są do składania wniosków o zatwierdzenie taryf do RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfy będą zatwierdzane na okres 3 lat, a nie jak dotychczas na okres 1 roku.

W związku z powyższym, informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane  przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 10 maja 2018r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RET.070.4.44.2018.NJ zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla POLDEK Polikowscy Sp.j. w Dobrej na okres trzech lat. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna organ ogłasza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z Decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/articles/view/138456

WÓJT GMINY DOBRA