UWAGA
W związku z wątpliwościami dotyczącymi segregacji odpadów BIO, przypominamy co można, a czego nie można wrzucać do worków i pojemników przeznaczonych do tychże odpadów.

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W dniu 19 lipca br. przyjęto  poprawki wniesione przez Senat. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Ustawa wprowadza swoistą rewolucję w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców najistotniejsze zmiany to:

 1. Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100% nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (w przedziale 2- 4 krotności ustalonej wysokości opłaty).
 2. Wprowadzono możliwość proporcjonalnego zwolnienia z części opłaty nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących we własnym zakresie bioodpady (odpady kuchenne i zielone) - warunek bezwzględny to posiadanie na nieruchomości kompostownika.
 3. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (czyli firm), do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej
  w formie pisemnej. Wyjątkiem są punkty usługowe, handlowe itp., które są zlokalizowane w budynkach zamieszkałych. Wraz z innymi zmianami w ustawie, będzie rekomendacja dla rady gminy, aby takich nieruchomości w ogóle nie obejmować gminnym systemem odbioru odpadów. Firmy będą same podpisywać umowy z wybranym przedsiębiorcą.
 4. Wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w ustawie, które w mniejszym zakresie wpływają na cały system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie, ale również wymagają wdrożenia.  

 Obecnie w Urzędzie trwają prace analityczne nad całością wprowadzonych zmian przez ustawodawcę. W związku z wątpliwościami wystąpiono o interpretacje zapisów ustawy do Ministerstwa Środowiska.

                                                                                                            Kierownik WGOKiE

Zawiadamiam, że od 1 lipca 2019 r. zgodnie z  Uchwałą nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Link do treści uchwały

Ponadto informuję, że Radni Gminy Dobra: Magdalena Zagrodzka, Monika Duziak, Katarzyna Ciurzyńska, Ewa Głowacka, Mariusz Lindner, Paweł Malinowski i Janusz Zarzycki zaskarżyli przedmiotową uchwałę do Wojewody Zachodniopomorskiego, który następnie przekazał ją do organu nadzoru w zakresie spraw finansowych jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XXI.184.S.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdziło nieważność § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W związku z powyższym, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1m ³ zużytej wody
segregacja bez segregacji
4,80 zł 9,00 zł
Nieruchomości niezamieszkałe (np. firmy, placówki oświatowe)
Stawka za pojemnik (zł)
Rodzaj pojemnika Segregacja Brak segregacji
80 l 18 32
120 l 27 49
240 l 50 90
1100 l 192 346
7 m3 1 070,00 1 925,00

 

 UWAGA

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Otrzymają zawiadomienie z informacją o nowych stawkach opłat wraz
z wyliczoną miesięczną kwotą opłaty
.

 Wójt Gminy Dobra

Firma Z.P.H.G JUMAR Julian Maruszewski ponownie dostarczyła do nieruchomości w miejscowości Bezrzecze nowy, poprawiony harmonogram odbioru odpadów segregowanych na miesiąc czerwiec. Ponadto, w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w pod zakładce HARMONOGRAM umieszczono plan obowiązujący w miesiącu czerwcu dla wszystkich miejscowości w Gminie Dobra. Kolejny harmonogram, który w formie papierowej otrzymacie Państwo do nieruchomości, będzie obejmował swoim zakresem 7 miesięcy tj. od lipca 2019r. do stycznia 2020r.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

W związku ze Świętami Wielkanocnymi i Majówką zostały zmienione dni wywozu odpadów komunalnych.

Harmonogram wywozu odpadów w tym okresie dla wszystkich miejscowości >> pobierz (pdf)

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski informację wraz z dokumentacją fotograficzną, iż nie wszyscy mieszkańcy i firmy prowadzące działalność na terenie Gminy Dobra prawidłowo segregują odpady komunalne. Bardzo często w workach żółtych, przeznaczonych do zbiórki plastiku, metali i odpadów wielomateriałowych ujawniane są min. brudne wiaderka po zaprawach murarskich, wiaderka po klejach budowlanych, buty, mopy do sprzątania, styropian, zabawki, papierki i patyczki po lodach, kołpaki, kosze na pranie (to jest gabaryt). W worku na papier umieszczane są worki po cemencie, brudne kartony po remontach. O ile w niektórych przypadkach można mówić o niewiedzy, pomyłce, to występują sytuacje wskazujące na celowe działanie. Powoduje to, że zebrane w taki sposób odpady traktowane są jako odpady zmieszane i w rezultacie obciąża to Gminę zwiększonymi kosztami. Kilkukrotnie cały transport odpadów segregowanych (tworzyw sztucznych i metali) odebranych od mieszkańców i firm przez Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski został zwrócony przez sortownię w Szczecinie. Stąd też działania polegające na naklejaniu kartek informujących o nieprawidłowej segregacji na nieodebranych workach lub pojemnikach z odpadami teoretycznie segregowanymi. Są to swego rodzaju ostrzeżenia, aby właściciele nieruchomości dokładniej segregowali odpady. Jeśli decydujemy się na segregacje odpadów i wnosimy niższe opłaty nie możemy przerzucać obowiązku powtórnej segregacji na inny podmiot.  

Cena odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów zmieszanych kosztuje 810,00 zł natomiast frakcja posegregowana 285,12 zł, różnica w cenie wynosi 524,88 zł

Problem, ale tylko w niewielkiej części, obrazuje zamieszczona dokumentacja fotograficzna.

 • 20190410_133314
 • 20190410_133337
 • 20190410_133424
 • 20190410_133431
 • 20190410_133534
 • DSCN0023
 • DSCN0025
 • DSCN0027
 • DSCN0031
 • DSCN0032
 • DSCN0048

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany wraz z dokumentacją fotograficzną. W przypadku rażących nieprawidłowości urząd naliczy właścicielowi wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowo właściciel nieruchomości musi liczyć się z nałożeniem przez Straż Gminną kary grzywny. Postępowanie administracyjne związane z naliczeniem wyższej opłaty za dany miesiąc jest niezależne od ewentualnego postępowania mandatowego. Ponadto prowadzone są przez Straż Gminną doraźne kontrole losowo wybranych nieruchomości w każdej miejscowości.

NOWE ZASADY ORGANIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DOBRA OD 1 KWIETNIA 2019 R.

Urząd Gminy Dobra informuje, że od kwietnia 2019 r. zostaną wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/458/2018 RADY GMINY DOBRA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.

Nie ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (1 x w tygodniu), tworzyw sztucznych i metali, oraz opakowań wielomateriałowych (2 x w m-cu), papieru i szkła
(1 x w m-cu).

Nastąpiła zmiana w częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY ZIELONE)

z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieruchomościach niezamieszkałych w systemie workowym:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

Odpady ulegające biodegradacji z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie) w systemie pojemnikowym 110 – 1100 l:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH W KONTENERACH odbywać się będzie 

w roku 2019 od 1 -15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada  

od roku 2020 i kolejne lata  od 1 marca do 15 kwietnia

Powyższa akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich nieruchomości w okresie intensywnych prac ogrodowych. Zbiórka obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i gałęzi drzewek.

 

W sposób ciągły (od poniedziałku do soboty) można je oddawać do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Miejsca podstawiania kontenerów:

 • teren rekreacyjny przy ul. Lipowej w Wołczkowie (w pobliżu Zajazdu pod Lipami),
 • teren przy Terenie Rekreacyjnym „Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn,
 • teren przy Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Sportowa w miejscowości Dobra,
 • teren przy basenie przeciwpożarowym, ul. Daniela w miejscowości Dołuje,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Górna w miejscowości Bezrzecze,
 • teren przy kościele w miejscowości Buk (Różanka).

 

MEBLE, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku w ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Akcja polega na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca w poszczególnych miejscowościach gminy.

 • z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

w terminie:  3 kolejne soboty w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik,

 • z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie):

w terminie:  5 kolejnych dni w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik.

 

W sposób ciągły można je oddawać do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

UWAGA

PODCZAS AKCJI NIE SĄ ZBIERANE OPONY !!!

Mieszkańcy w sposób ciągły mogą przekazywać je do PSZOK-u ( limit roczny to 12 szt. na  gospodarstwo)

 

PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO LEKACH

odbierane są z aptek, punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra:

Apteka na Górnej, ul. Górna 18a 72-003, Bezrzecze

Apteka Macierzanka, ul. Koralowa 90/2, 71-220 Bezrzecze

Centrum Leków, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Marzena Adamek Punkt Apteczny Dołuje, ul. Daniela 3, 72-002 Dołuje

Apteka Puls, ul. Welecka, 38, 72-006 Mierzyn

Apteka Dla Ciebie, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

EFEKT Farma S.C, Lubieszyn 1b, 72-002 Lubieszyn

 

tel. do pracowników PSZOK-u: 510 489 038.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2019

Deklarację na rok 2019 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2018.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra; 
 • Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra;
 • Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Przypominam, jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać systematycznie w niżej wymienionych terminach:

- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- od marca do października - do 10-go każdego miesiąca danego roku,
- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)

Urząd Gminy Dobra informuje, iż od stycznia 2019 r. będzie prowadzona zbiórka choinek naturalnych ! Akcja skierowana jest  do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów w postaci choinek naturalnych. Będą one odbierane w ostatni dzień roboczy miesiąca stycznia i lutego danego roku kalendarzowego z miejsc/punktów wywozowych wskazanych poniżej:

PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2019.

Deklarację na rok 2019 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli  zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2018.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
 • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra 
 • Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
 • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
 • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.

Przypominam, jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać za miesiąc listopad i grudzień do 10 grudnia danego roku.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

ZWRACAM SIĘ APELEM DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA !

W przypadku wystąpienia opadów śniegu prosimy o systematyczne odśnieżanie terenów przylegających i dojść do wiat, zatoczek śmietnikowych.

Przedmiotowe działania zapewnią Państwu, mieszkańcom Państwa posesji sprawny i bezproblemowy  odbiór odpadów komunalnych.

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska