Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 10 grudnia

Deklarację na rok 2020 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2019.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra;

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;

Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra;

Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Przypominam, jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać systematycznie w niżej wymienionych terminach:

- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,

- od marca do października - do 10-go każdego miesiąca danego roku,

- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

ZWRACAM SIĘ APELEM DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JAK RÓWNIEŻ ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA!!!!!

W przypadku wystąpienia opadów śniegu prosimy o systematyczne odśnieżanie terenów przylegających i dojść do wiat, zatoczek śmietnikowych.

Przedmiotowe działania zapewnią Państwu, mieszkańcom Państwa posesji sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów komunalnych.

KIEROWNIK WGOKiE

Anna Budzyńska

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 9 grudnia

Ze względu na trwające prace wymiany sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej w Wołczkowie zostaje wprowadzona zmiana organizacji odbioru odpadów komunalnych przy ulicy Zimowej, Letniej i Jasnej przez firmę ZPHG JUMAR Julian Maruszewski. Na początku każdej z wyżej wymienionych ulic zostaną podstawione opisane pojemniki zbiorcze na odpady komunalne dla mieszkańców.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 4 grudnia 

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 3 grudnia

Poniżej zamieszczamy przedstawioną przez Panią Annę Budzyńską na sesji Rady Gminy prezentację dotyczącą wybranych najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 29 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 28 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 18 listopada