Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

Kontrakt

Nazwa

Etap realizacji

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna

W trakcie realizacji

2

Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy

Zadanie wykonane

3

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo

Zadanie wykonane

4

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

Zadanie wykonane

5

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II

W trakcie realizacji

6

Buk rozbudowa hydroforni  urządzeń zgodnie z projektem - etap II

Zadanie wykonane

7

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III

Zadanie wykonane

8

Promocja

W trakcie realizacji

9

Pomoc Techniczna

W trakcie realizacji

Od października realizowany jest projekt „Być jak Elizabeth – II edycja” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

W ramach projektu regularnie odbywają się zajęcia jogi oraz “zdrowa miednica”. Na warsztatach integracyjnych, prowadzonych przez Panią Mirosławę Kwaśniewską, mieszkanki gmin Dobra i Blankensee biorą udział w ćwiczeniach mających na celu lepsze poznanie siebie oraz innych uczestniczek projektu. Integracja odbywa się również poprzez zajęcia florystyczne i rękodzielnicze. Panie podczas warsztatów wykonują też piękną biżuterię ze sznurka, ceramiki, kamieni czy korali. 

Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

Na dzień 29-05-2019 wykonawca wykonał 189,89mb kanalizacji deszczowej z rur 1400 GRP w tym dwie studnie z GRP. W załączeniu zdjęcie.

 

Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

W dniu 14-12-2018r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra, Gmina Miasto Szczecin, ZWiK Szczecin Sp z o.o. a wykonawcą tj: Panią Emilią Suda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Emilia Suda z siedzibą w Goleniowie. W ramach zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin wykonawca dokona rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Gmina Dobra zrealizuje  kolektor deszczowy Ø1,4m na odcinku od Spółdzielców do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych. Wartość inwestycji realizowanej przez Gminę Dobra wynosi 1 316 130 złotych netto. Termin realizacji całości zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin ustala się na dzień 31-12-2019r.

Więcej informacji na temat całości projektu realizowanego wspólnie ze ZWiK Szczecin Sp z o.o., Gminą Miasto Szczecin  dostępne na stronie: http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje/czysta-odra2-kontrakt9/opis-kontraktu

 

5 listopada 2019 r., dzięki współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek, odbyły się kolejne warsztaty z cyklu kreowanie wizerunku w ramach projektu „Być jak Elizabeth – II edycja” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Tym razem mieszkanki partnerskich gmin Dobra i Blankensee uczyły sie poprawnie wykonywać makijaż dzienny oraz dobierać kosmetyki do swojego typu urody. Warsztaty w gościnnym Klubie w Wołczkowie poprowadziła Pani Dominika Żółtyńska, znakomita stylistka i wizażystka, na stałe współpracująca m.in. z TVP3.

29 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej rozpoczęły się pierwsze warsztaty z cyklu kreowanie wizerunku w ramach projektu „Być jak Elizabeth – II edycja” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Spotkanie dla mieszkanek partnerskich gmin Dobra i Blankensee poprowadziła Pani Dominika Żółtyńska, zmakomita stylistka i wizażystka, na stałe współpracująca m.in. z TVP3.

Pani Dominika przygotowała wykład na temat kreowania wizerunku, skupiając się przede wszystkim na technikach umożliwiających podkreślanie atutów wyglądu. Podczas warsztatów została przeprowadzona analiza kolorystyczną i analiza sylwetek wybranych uczestniczek.

Na kolejnych warsztatach pt.:’'Piękna jak Elizabeth” uczestniczki projektu będą uczyły się prawidłowego wykonania makijażu.