Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z Uchwałą  Nr VIII/107/2015  Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2015 r. "w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowaniu tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” informuję iż:

1. Właściciel nieruchomości wystawia pojemnik na odpady komunalne, worki z odpadami zebranymi selektywnie przed wejściem na teren nieruchomości. 

W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawiać worki, pojemniki przed posesję o godz. 6 rano.                                                                                      

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z  ustawy  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.  z  2013r. poz. 21 z późn. zm.) w zakresie utrzymania porządku i czystości, a w szczególności w sferze gospodarki odpadami komunalnymi to  między innymi:
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a ww. ustawy
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
- realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

W uchwale nr VIII/108/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra określono konkretne, szczegółowe rozwiązania obowiązujące na terenie Gminy Dobra, m.in. dot.
- sposobu prowadzenia  selektywnego zbierania i odbierania  odpadów komunalnych,
- uprzątnięcia  błota śniegu, lodu i zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,  
- mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
- rodzaju i minimalnej pojemności pojemników  przeznaczonych do zbierania  odpadów komunalnych ,
- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku  publicznego,
-obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
- wymagań w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich itp.

Uchwała nr VIII/108/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. - pobierz plik .pdf


Kierownik Wydziału
Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
Anna Budzyńska