Informacje szczegółowe dotyczące programu "CZYSTE POWIETRZE" można uzyskać na stronach WFOŚiGW w Szczecinie oraz na NFOŚIGW:

 https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

https://wnioski.wfos.szczecin.pl/strona-glowna-programu

https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-czyste-powietrze.html

 

"Fundacja  DAR Oze jest organizacją  pozarządową nieodpłatnie  pomagającą uzyskać dotacje unijne oraz rządowe  na  inwestycje ekologiczne. Fundacja udziela nieodpłatnie pomocy i  może przeprowadzić mieszkańców przez cały proces składania i komplementowania dokumentacji, aż do momentu uzyskania dotacji   w ramach programu Czyste powietrze." >> pobierz (pdf)

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gmina Dobra, w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego zapraszają Państwa do złożenia wniosków na dofinansowanie inwestycji w domach jednorodzinnych polegających na:

  • konkurs 2.14 Poprawa jakości powietrza: Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych oraz realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej
  • konkurs 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych: Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Odbiorcami końcowymi projektów są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Składając do Gminy dokument zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (w załączeniu) grantobiorca może uzyskać:

  • konkurs 2.14: grant 7500 zł
  • konkurs 2.15: grant 25000 zł (termomodernizacja częściowa) lub 50000 zł termomodernizacja całkowita obiektu.

Granty mają charakter ryczałtowej pomocy bezzwrotnej otrzymywanej bez względu na rzeczywistą wartość zadania.

Szczegółowe informacje na temat naborów znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

2.14: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

2.15: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy#toc-informacja-o-konkursie-BzW3Gdea

 

 W związku ze zmianą przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie  terminu złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach działania 

Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy przedłuża się termin składania wniosków przez mieszkańców

do dnia 23 sierpnia 2019r. 

      

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termiczny tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.