UWAGA!

 INFORMUJEMY, ŻE DNIA 2 MAJA 2019 ROKU PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W DOBREJ PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 4 BĘDZIE NIECZYNNY.

Wójt Gminy Dobra

Uprzejmie informuję, iż 2 listopada (piątek) Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. W sobotę tj. 3 listopada  PSZOK jest otwarty dla mieszkańców zgodnie z regulaminem od 8.00 – 16.00.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Informujemy, że na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zainstalowany monitoring wizyjny. Obraz jest rejestrowany i przechowywany przez 30 dnia w sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.

Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej, przede wszystkim pracowników, ale również innych osób odwiedzających to miejsce. Naszym celem jest też zabezpieczenie mienia PSZOK i w/w osób.

Monitoring swoim zasięgiem obejmuje cały teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wjazd, rampę, kontenery) oraz jego najbliższe otoczenie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i wykonanie naszego zadania w interesie publicznym tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia ( art. 6 ust. 1 lit d) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO)

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, że nagranie z monitoringu możemy przekazywać instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania prawa np. policji, sądom.

Osobą odpowiedzialną (Administratorem Danych Osobowych) za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest Wójt Gminy Dobra, który powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przeanalizuje czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zobowiązani są posiadać przy sobie potwierdzenie zamieszkiwania na terenie Gminy Dobra. Mogą to być między innymi: rachunki za media, potwierdzenie uiszczenia zapłaty za odbiór odpadów komunalnych (wydruk z przelewu), kopie deklaracji oraz dokument, na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby oddającej odpady.

 

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać pod nr telefonu 510 489 038

28 września 2018r. uroczyście oddany do użytku został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrej. W obecności władz Gminy Dobra, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy Firmy BIS przecięta został symboliczna wstęga. Od dnia 29 września PSZOK przyjmuje od mieszkańców Gminy Dobra posegregowane odpady komunalne. Budowa była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra".

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra

z dniem 29 września 2018 roku do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u przyjmowane będą od mieszkańców Gminy Dobra posegregowane odpady komunalne.

PSZOK usytuowany jest w miejscowości Dobra ul. Zwierzyniecka 4

PSZOK będzie czynny w godzinach:

- poniedziałek: 9.00 - 17.00

- wtorek – sobota 8.00 – 16.00

W PSZOK PRZYJMOWANE SĄ SELEKTYWNE ZEBRANE ODPADY KOMUNALNE NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI:

 • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (W TYM ODPADY ZIELONE),
 • ODPADY OPAKOWANIOWE (SZKLANE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALOWE, PAPIEROWE, FOLIOWE, WIELOMATERIAŁOWE),
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
 • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
 • ZUŻYTE OPONY (LIMIT 12 SZT. ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ),
 • ZUŻYTE AKUMULATORY I ZUŻYTE BATERIE,
 • PRZEPRACOWANE OLEJE SILNIKOWE, SMAROWE,
 • ŻARÓWKI I ŚWIETLÓWKI,
 • ZUŻYTE TONERY I KARTRIDŻE,
 • NOŚNIKI DANYCH (KASETY, DYSKI, DYSKIETKI, PŁYTY),
 • TEKSTYLIA (ODZIEŻ, TKANINY DEKORACYJNE I UŻYTKOWE),
 • PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO NICH,
 • DROBNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (LIMIT 100 KG ROCZNIE NA NIERUCHOMOŚĆ),
 • CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO NICH, CZYLI CHEMICZNE ŚRODKI SPOŻYWCZE, CHEMICZNE ŚRODKI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra >> pobierz (pdf)

We wrześniu 2018 r. zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na trenie Gminy Dobra. O dokładnej dacie otwarcia obiektu mieszkańcy zostaną poinformowani na stronie dobraszczecinska.pl. Obecnie został złożony wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach o pozwolenie na użytkowanie obiektu. PSZOK będzie znajdował się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra". Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie Gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

PSZOK znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Oddanie do użytkowania PSZOKu planowane jest na wrzesień 2018 r.  

 Wykonawca prac wykonał m.in. fundamenty pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów, roboty ziemne, sanitarne, elektryczne, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy betonowe, zamontował rampę najazdową/ rozładunkową oraz wiatę stalową, wagę samochodową i fundament pod nią. Wykonał ogrodzenie terenu, oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Dostarczył kontenery przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów i wyposażył punkt w kontener socjalno-biurowy dla pracowników obsługujących PSZOK. W chwili obecnej trwa odbiór prac i przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie Gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Planowane efekty

Całość przedsięwzięcia obejmować będzie:

 1. plac utwardzony,
 2. kontener socjalno-biurowy,
 3. najazdową wagę samochodową,
 4. kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,
 5. infrastrukturę i instalacje towarzyszące, przyłącza do sieci (instalacja elektryczna i system oświetlenia placu, dojścia, dojazdy, tablice informacyjne, oznakowanie poziome i pionowe),
 6. najazdową rampę samochodową,
 7. wiatę nad rampą,
 8. ścieżkę edukacyjną.

Wartość całkowita projektu: 1 523 973,43 PLN;

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 243 490, 59 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.