Mroźne noce, chłodne dni, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej szczególną opieką otacza wszystkie osoby, które nie potrafią zapewnić sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa socjalnego.

Przy współpracy ze Strażą Gminną monitorujemy teren gminy Dobra w poszukiwaniu miejsc pobytu osób bezdomnych narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się osoby bezdomne przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych; pustostany, nieogrzewane przyczepy kempingowe, kontenery na śmieci nie dające pełnego zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia podejmujemy natychmiastowe działania interwencyjne w stosunku do tych osób, informując o możliwości skorzystania z miejsca w Schronisku dla osób bezdomnych Stowarzyszenia „Feniks”, mieszczącym się przy ul. Fabrycznej 21 a w Policach.

 

Źródło: IMGW-PIB

Źródło: IMGW-BIP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epodemiologicznej w Policach mieszczącej się przy ul. Kresowej 14, 72-010 Police lub pod numerem telefonu (091) 312-20-32, można skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy.

Minionej nocy (7.08 br.) nasi strażacy z OSP już kolejny raz byli zadysponowani do widocznego ognia w pobliżu zabudowań. Tym razem na jednej z posesji w Dobrej były spalane odpady budowlane. Ognisko zostało pozostawione bez dozoru, a na budowie porozrzucane były materiały łatwopalne. Takie zachowanie jest nie tylko niezgodne z prawem, ale i również stwarza duże zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia.

Pomimo cyklicznych apeli informujących o zakazie wypalania takie przypadki dalej mają miejsce. Od początku lipca 2019r. strażacy z OSP Dobra i OSP Wołczkowo wyjeżdżali do 13 zgłoszeń palących się śmieci i traw w pobliżu zabudowań w Dobrej, Wołczkowie, Skarbimierzycach, Mierzynie, Rzędzinach i Buku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)
  • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),
  • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

Gminne Centrum

Zarzadzania Kryzysowego

Grzegorz Pieszko

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/wypalanie