Oś czwarta – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest podejściem przekrojowym, która ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną lokalna grupa działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.

Aby mieć możliwość korzystania ze środków zaplanowanych w ramach osi czwartej, Gmina Dobra na wniosek pani Wójt Teresy Dera została inicjatorem powstania Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”, w skład której wchodzą: Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu stowarzyszenia odbyły się dwa spotkania informacyjne w dniach 10.01.2008 r. i 17.01.2008 r., mające na celu promocję Programu Leader wśród przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. W spotkaniu z głosem doradczym uczestniczył Pan Łukasz Myśliwiec Z-ca Dyrektora Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim woj. Zachodniopomorskiego oraz Panie: Elżbieta Rink Prezes Stowarzyszenia WIR-Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński i Suchań i Małgorzata Krysiak - Kierownik Biura WIR.

W dniu 3 marca 2008 r. w Dołujach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”. W zebraniu uczestniczyło 35 osób, reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy z terenów gmin Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Podczas zebrania podjęto uchwały o powołaniu stowarzyszenia, jego nazwie i siedzibie, wyborze 3-osobowego komitetu założycielskiego, przyjęciu statutu stowarzyszenia, wysokości składek członkowskich oraz wyborze 5-osobowego zarządu i 3-osobowej komisji rewizyjnej. W skład zarządu weszli: Teresa Dera – Wójt Gminy Dobra (Prezes Zarządu), Małgorzata Schwarz – zastępca Wójta Gminy Kołbaskowo (Wiceprezes Zarządu), Władysław Kiraga – Burmistrz Nowego Warpna (Wiceprezes Zarządu), Cezary Atamańczuk - członek zarządu Powiatu Polickiego (Sekretarz), Władysław Bessarab - (skarbnik). W skład komisji rewizyjnej weszli: Izabela Wesołowska-Kośmider z Kołbaskowa (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Halina Utrata z Nowego Warpna (Zastępca Przewodniczącej), Karol Grochot ze Skarbimierzyc (Członek Komisji Rewizyjnej). Do stowarzyszenia przystąpili samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy i młodzież. Uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia podjęły wszystkie gminy – członkowie LGD.

W dniu 06.03.2008 r złożono wniosek o rejestracje Stowarzyszenia o nazwie Lokalne Grupy Działania „ Dobre Gminy” w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie. 23 kwietnia Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nr 0000303559.

Obecnie LGD „Dobre Gminy” przygotowuje założenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz aplikuje o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.