STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania

DOBRE GMINY

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania o nazwie Dobre Gminy zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych, mającym na celu:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

2) aktywizowanie ludności wiejskiej;

3) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „ Dobre Gminy „

4) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno.

5) upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach Dobra , Kołbaskowo i Nowe Warpno.

6) stymulowania i wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;

7) wspieranie działalności: naukowej, naukowo-technicznych, oświatowej, kulturalnej,   w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, inicjatyw społecznych,  kształcenia ustawicznego, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  rehabilitacji, promocji dziedzictwa kulturowego i kultu religijnego;

8) działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;                                                                                                                                           

9) dążenie do zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego regionu. 

  

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Dobra

  

§ 3.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn.  zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

  

§ 5.

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6.

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 7.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 
 1. organizowanie i  finansowanie:

a)      przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b)      imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, festyny, służących zwłaszcza promocji regionu i tożsamości kulturowej,

c)      działalności promocyjnej i informacyjnej,

 1. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych  z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju ,
 2. współprace i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu, w tym rozwojowi przedsiębiorczości,
 4. pozyskiwanie inwestorów chcących rozpocząć w regionie działalność  zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju ,
 5. wspieranie oddolnych inicjatyw gospodarczych,
 6. przyczynianie się do rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej wykorzystywanej w działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
 7. działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu społecznym regionu,
 8. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 9. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,
 10. upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 11. podejmowanie inicjatyw służących przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
 12. wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie regionu,
 13. inicjowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez, mających na celu popularyzację kultury, nauki, rozrywki, sportu i turystyki, w tym organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
 14. tworzenie korzystnych warunków do współpracy w zakresie nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska naturalnego,
 15. działalność w kierunku pozyskiwania środków strukturalnych dla realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju ,
 16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie rozwoju świadomości obywatelskiej, ochronę dziedzictwa kulturowego,
 17. promocje regionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
 18. kreowanie wśród mieszkańców aktywnych postaw poszukiwania pracy i podejmowania inicjatyw gospodarczych,
 19. działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej,
 20. wydawanie biuletynów, materiałów prasowych, szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,
 21. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej oraz informacyjno-promocyjnej,
 22. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
 23. prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania.
 

§ 8.

 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracownikach. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

§ 9

 

Członkowie Stowarzyszenia mogą być:

-          zwyczajni,

-          wspierający,

-          honorowi.

§ 10.

 

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna, która mieszka, ma siedzibę lub prowadzi działalność na terenie gmin: Dobra,  Kołbaskowo, Nowe Warpno,  akceptuje cele stowarzyszenia i pragnie działać na rzecz rozwoju regionu.

2.Członkiem wspierającymi może być osoba fizyczna, osoba prawna, która mieszka, ma siedzibę lub prowadzi działalność na terenie gmin: Dobra,  Kołbaskowo, Nowe Warpno , zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptująca jego cele oraz deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowymi może być osoba fizyczna, osoba prawna zasłużona dla rozwoju gmin Dobra, Kołbaskowo,  Nowe Warpno, oraz dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 11.

 

1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających następuje  w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przyjętej zwykłą większością głosów. Każdy z członków zwyczajnych i wspierających zobowiązany jest podpisać deklarację członkostwa i przedstawić pozytywną opinię zawierającą rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Nadanie tytułu członka honorowego następuję na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

§12.

 

1. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;

2) przestrzegać postanowień Statutu;

3) postępowania zgodnie z zasadami etyki i dobrych obyczajów,

4) ochrony dobrego imienia Stowarzyszenia,

5) opłacać składki członkowskie;

6) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

2.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;

4) brania udziału w  imprezach kulturalnych i innych przedsięwzięciach  organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

6) wspierania inicjatyw stowarzyszenia,

 

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,

2) wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3)  korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

4)  wspierania inicjatyw Stowarzyszenia.

 

4. Członkowie honorowi mają prawo:

1)  udziału w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,

 2) wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

 4)  wspierania inicjatyw Stowarzyszenia. 

 

5. Członkowie będący osobami prawnymi, uczestniczą w Walnym Zebraniu przez swoich uprawnionych  przedstawicieli , legitymujących się stosownym dokumentem na tę okoliczność.

§ 13.

 

Utrata członkostwa w  Stowarzyszeniu  następuje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;

2) wykluczenia przez Zarząd, w szczególności w przypadku:

a) prowadzenia przez członków działalność niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;

b) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

c) prowadzenia przez członków działalności na szkodę Stowarzyszenia;

d) zalegania z zapłatą składek członkowskich za dwa okresy rozliczeniowe;

3) śmierci , utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) likwidacji członka będącego osobą prawną.

  

§ 14.

 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

  

§ 15.

 
 1. Składka członkowska jest przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
  

§ 16.

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Rada;

4) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady.

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.

 

§ 17.

 

Z zastrzeżeniem § 18 ust. 6 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Członkowie będący osobami prawnymi , uczestniczą w Walnym Zebraniu przez swoich uprawnionych przedstawicieli, legitymujących się stosownym dokumentem na tę okoliczność.

 

§ 18.

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, nie później niż w terminie

     2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad  i  propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia  oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;

2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii

    Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania ;

5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

6) uchwalanie zmian Statutu;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos    przewodniczącego Walnego Zebrania. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego  ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej     większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden  głos.

 

§ 19.

 

1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym z Prezesa,  2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

4) zwoływanie Walnego Zebrania;

5) ustalanie wysokości składek członkowskich;

6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie  innych pracowników tego Biura;

7) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;

8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie Prezes i Skarbnik, podczas ich nieobecności Wiceprezes z innym członkiem Zarządu. W  pozostałych sprawach Stowarzyszenie reprezentują Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

  

§ 20.

 

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

    

§ 21.

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

4. Członkowie Komisji mają prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
2) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in:

1) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących  działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
3) składania 1 raz w roku sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
4) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Komisji rewizyjnej.

  

§ 22.

  

1.W  skład Rady wchodzi od 7 do13 członków Stowarzyszenia.

2. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

3. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

  

                                                                         § 23.

 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust. 1 pkt. 2 , 3 , 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

    

§ 24.

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dochodów z własnej działalności (jeżeli jest prowadzona) oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

§ 25.

 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.