Informuję, że zebranie Lokalnej Grupy Działania planowane na dzień 28 maja 2009 roku nie odbędzie się. Za powstałą sytuację serdecznie przepraszam. Termin następnego spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Prezes Zarządu Teresa Dera


W dniu 28 maja 2009r. o godz. 17.40 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej, przy ul. Granicznej 31 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Na spotkanie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.

Porządek obrad podamy w terminie późniejszym.
Prezes Zarządu Teresa Dera

W dniu 23 kwietnia 2009r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku kultury w Dobrej, przy ul. Granicznej 31 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Na spotkanie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.

Porządek Obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Lokalnej grupy Działania „Dobre Gminy”:

1. Powitanie uczestników zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy".
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z walnego zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy z dnia 19.03.2009 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie założeń Programu przeciwdziałanie poprzez sport agresji wśród dzieci i młodzieży.
11. Przedstawienie projektów ulotek i plakatów informacyjnych o naborze na półkolonie organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Organizacja gminnego festynu „Święto Przedszkolaka”.
12. Przedstawienie kalendarza imprez gmin-członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”.
13. Omówienie uwag do Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
14. Wolne wnioski.

Prezes Zarządu Teresa Dera


 

W dniu 19 marca 2009r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku kultury w Dobrej, przy ul. Granicznej 31 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Na spotkanie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.

Porządek Obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Lokalnej grupy Działania „Dobre Gminy”:

1.      Powitanie uczestników zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy".

2.      Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3.      Przyjęcie protokołu z walnego zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy z dnia 27.01.2009 r.

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Przyjęcie porządku obrad.

6.      Przedstawienie sprawozdania z Kongresu Współpracy LEADER w Molinos.

7.      Wizualizacja obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”.

8.      Stan wdrażania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9.      Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

10.  Wolne wnioski

 Prezes  Zarządu  Teresa Dera


 
W dniu 27 stycznia 2009r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku kultury w Dobrej, przy ul. Granicznej 31 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Na spotkanie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.

 Porządek Obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Lokalnej grupy Działania „Dobre Gminy” z dnia 27.01.2009r.

1.  Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”,

2. Przyjęcie protokołu z walnego zebrania Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy z dnia 11.12.2009r.,

3. Przedstawienie głosowania nad porządkiem obrad,

4. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju z załącznikami  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Dobre  Gminy” ,

5. Podjęcie uchwały o przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia,

6. Dyskusja nad planem działań i propozycjami projektów na rok 2009,

7. Wolne wnioski. 

  
Prezes  Zarządu  Teresa Dera


W dniu 11 grudnia 2008r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Policach odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Na spotkanie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.

Program spotkania:

1. Zakończenie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Powołanie Rady Stowarzyszenia.
Prezes Zarządu Teresa Dera

W dniu 20 listopada 2008r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Na spotkanie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.

Program spotkania:

1. Określenie zadań przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla poszczególnych Gmin.

2. Zgłaszanie członków do Rady Stowarzyszenia.
Prezes Zarządu Teresa Dera


W dniu 20 października 2008r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Na spotkanie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia.

Program spotkania:

1. Powołanie Rady Stowarzyszenia.

2. Omówienie typów projektów, które zostaną zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju.

3. Określenie misji i celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
                                                                                                                                                                                                            Prezes Zarządu Teresa Dera