Łęgi (do 1945 niem. Laak).

We wsi na niewielkim wzgórzu znajduje się pozostałość po wczesnośredniowiecznym, słowiańskim grodzie. Jego budowę szacuje się na XI - XII w. GródXIII w. Podczas prac archeologicznych przeprowadzonych tu w roku 1893 natrafiono na pozostałości drewnianych konstrukcji i palenisk. Wydobyto także przedmioty codziennego użytku z żelaza i drewna oraz fragmenty ceramiki. W okolicy odkryko także ślady cmentarzyska ciałopalnego z okresu epoki żelaza. otoczony był ziemnym wałem i fosą. Funkcjonował on do

Obecnie wieś zatraca swój rolniczy charakter, stając się miejscowością nowo budowanych domków jednorodzinnych i willi.