Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Grzepnica na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Środowiskowej w Grzepnicy.


Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania – 6 lutego 2020 r. 18:30, następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad).
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór przewodniczącego zebrania.
  5. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.
  6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
  8. Ogłoszenie wyników wyborów.
  9. Wolne wnioski.

Proszę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa o zabranie ze sobą dowodów osobistych !

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 1830, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).

WÓJT GMINY DOBRA

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa sołectwa Grzepnica >> pobierz (pdf)