Sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1399), w oparciu o informacje przekazane Wójtowi Gminy Dobra przez zbierających zużyty sprzęt (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1155).

Lista podmiotów - pobierz plik .pdf

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska