Poziomy recyklingu w Gminie Dobra w 2020 >> pobierz (pdf)

 

Poziomy recyklingu w Gminie Dobra w 2019 >> pobierz (pdf)

POZIOMY RECYKLINGU W GMINIE DOBRA >> pobierz (pdf)

Poziomy recyklingu w gminie Dobra - pobierz plik .pdf

 

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym - wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła; poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte w latach 2015 i 2016  i 2017r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r poz.1454 z późn. zm.) >> pobierz (pdf)

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła; poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte  w latach 2012, 2013 i 2014 r. przez  podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa a art. 6f ust. 1, ustawy z dnia 13  września  1996 r.  O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn.  Zpzm.)  i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa  w art. 6f ust. 2 ww. ustawy.