Program prowadzony będzie w ramach realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, jako prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” na rok 2017.

 

Cel główny Programu:

Priorytetem Programu będzie kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Program stworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania ich kultury osobistej. Będzie to także narzędzie służące utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia wśród uczestników Programu.

Realizacja Programu przyczyni się do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wpłynie na poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Dobra.

 

Cele szczegółowe Programu:

- przekazanie uczestnikom Programu umiejętności współdziałania i współpracy w zespole,

- rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników Programu,

trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play,

- radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie,

- podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,

- wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- zapewnienie prawidłowego procesu wychowawczego dzieci i młodzieży,

 

Beneficjenci

Dzieci i młodzież. Zakłada się, że uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe dostosowane do charakteru zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (do uzgodnienia) oraz w weekendy.

 

Założenia Programu:

1.  W ramach Programu profilaktycznego prowadzone będą:

     -  pozalekcyjne zajęcia sportowe, jako element oddziaływań profilaktycznych,

     -  zajęcia sportowo-rekreacyjne, realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

2.  Program będzie realizowany na obiektach sportowych na terenie Gminy Dobra.

 

Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu:

zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe,

- turnieje w grupach rówieśniczych,

- uczenie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej,

podniesienie wiedzy z zakresu szkodliwości i zagrożeń substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej,

 

Harmonogram planowanych zajęć w 2017r.:

Zajęcia sportowe w różnych dziedzinach dla dzieci i młodzieży

1. Boisko Bezrzecze

    - dla dzieci w 2 grupach po 25 osób,

    - termin: maj, czerwiec, wrzesień.

2. PSP Bezrzecze – sala gimnastyczna zajęcia sportowe z piłki nożnej:

    - dla dzieci w 2 grupach po 25 osób,

    - termin: od października do marca (wtorki)

       w godz. 17:00-18:00 grupa dzieci młodszych w wieku od 7 do 9 lat,

       w godz.18:00-19:00 grupa dzieci starszych w wieku od 10 do 12 lat.

3. Orlik Dobra

    - tenis dla dzieci i młodzieży (4 grupy po 8 osób),

    - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (2 grupy po 25 osób)

    - termin: od 1 kwietnia do 30 września.

4. Boisko sportowe w m. Stolec

    - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (liczba uczestników – ok. 15 do 20 osób);

    - termin: od 1 maja do 30 września.

5. Boisko sportowe w m. Rzędziny

    - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (liczba uczestników – ok. 15 do 20 osób);

    - termin: od 1 maja do 30 września.

6. Zespół Szkół w Dołujach

    - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (liczba uczestników – ok. 15 do 20 osób)

    - termin: od listopada do kwietnia (wtorki)

    - w godz. 16:00-18:00.

 

Zakładane rezultaty realizacji Programu:

- wyposażenie podopiecznych w wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,

- poprawa sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- poprawa relacji z rówieśnikami,

- zwiększenie kultury osobistej w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych,

- ukazanie korzyści wynikających z prowadzenia zdrowego stylu życia,

- nabycie przez uczestników programu umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego,

utworzenie grup wsparcia dla młodzieży,

rozszerzenie oferty edukacyjno-sportowej.

 

Wydatki przewidziane do realizacji Programu w roku 2017

Realizacja Programu w roku 2017 będzie wiązała się z wydatkami bieżącymi, z przeznaczeniem m. in. na:

1) doposażenie obiektów sportowych, (zakup wyposażenia i sprzętu sportowego) – 7 000 zł,

2) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży               – 15 000 zł,

3) wynagrodzenia m. in. dla animatorów, nauczycieli wychowania fizycznego instruktorów i trenerów       – 43 000 zł.

 

Monitoring i ewaluacja

Monitoring będzie polegał na gromadzeniu informacji i sprawozdań od realizatorów Programu i kontrolowaniu jego realizacji.

Trafność i celowość przyjętych działań zostanie oceniona na podstawie analizy wskaźników ewaluacji:

1) ilość przeprowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych i ogólnorozwojowych,

2) liczba godzin przeprowadzonych zajęć,

3) ogólna liczba dzieci, młodzieży oraz ich rodzin biorących udział w realizacji programu,

4) zmiana postaw i zachowań dzieci i młodzieży (na podstawie przeprowadzonych ankiet badawczych),

 

Systematyczna ocena realizowanych zadań pozwoli na ich modyfikację w przypadku istotnych zmian zachodzących w obszarze m.in.:

promowania wśród dzieci, młodzieży i innych osób aktywnych form spędzania czasu wolnego, jako elementu oddziaływań profilaktycznych.