Posiadacze Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA) lub Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) muszą zgłosić się do jednego z punktów personalizacji kart (np. Brama Portowa - ul. Wyszyńskiego 1, siedziba ZDiTM - ul. Klonowica 5, C.H. Turzyn - ul. Bohaterów Warszawy 40, pętla Kołłątaja - ul. Barbary 1), aby na podstawie aktualnych legitymacji szkolnych nadane im zostały specjalne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Tam też będzie można wyrobić SKA. Brak karty będzie oznaczać brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów. Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem ZDiTM kartę SKA można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Gminy Dobra i program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wnioski o wydanie bądź przedłużenie terminu ważności SKR mieszkańcy gminy Dobra nadal składają w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Koszty uprawnień przyznanych uczniom z terenu naszej gminy w całości pokrywać będzie Gmina Dobra.

Przypominamy, że brak karty SKA lub SKR z nadanym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów (sama legitymacja szkolna nie upoważnia do darmowych przejazdów).

W dniu 27 września 2018r. w Szczecinie, Wójt Gminy Dobra - Pani Teresa Dera i Prezydent Miasta Szczecin - Pan Piotr Krzystek podpisali porozumienie w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dobra. W związku z powyższym od dnia 1 października 2018r. uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Korzystać z darmowych przejazdów będzie można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna).

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/podpisanie-autobus/szczecin

Następnie w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Wójt Gminy Dobra Teresa Dera wraz ze Skarbnikiem Panią Jolantą Jankowską podpisały umowę z Panem Radosławem Tumielewiczem - dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie zasad i sposobu rozliczeń za umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania z uprawień do bezpłatnych przejazdów oferowanych przez ZDiTM w ramach Projektu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/podpisanie-autobus/zditm

Sekretarz Gminy Dobra

 

Wójt Gminy Dobra informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVII/1083/18 „dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów transportem zbiorowym organizowanym przez Zarzad Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty itp.)”

Z uprawnienia mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie wyrabiamy żadnych kart.

W miejscowości Łęgi zakończyła się budowa miejsca przesiadkowego. Dzięki tej inwestycji powstała między innymi nowa zatoka autobusowa, na którą wróciły już autobusy. Z dniem 25 kwietnia br. odwołane zostały zmiany wprowadzone komunikatem 97/TOR/2017 z dnia 22.10.2017 r., została przywrócona stała organizacja ruchu, a autobusy wjeżdżają na przystanek Łęgi wieś.

Dla przypomnienia podajemy, że zadanie: Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach zostało zrealizowane w okresie  wrzesień 2017 - marzec 2018. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD Kazimierz Palacz Spółka Jawna, 72-010 Police, ul.Fabryczna 17, a wartość robót wyniosła 778 388,17 zł. W ramach inwestycji powstała nowa zatoka autobusowa, wiata na rowery z wybudowanymi skrzynkami pocztowymi dla wszystkich mieszkańców, ustawiono wiatę przystankową.

Zadanie to było dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, oś priorytetowa II, działanie 2. Zadanie zostało zidentyfikowane w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz uzyskało dofinansowanie w wysokości 670 000,00 zł całkowitej wartości projektu.  

Zapraszam do korzystania z miejsca przesiadkowego, które umożliwia pozostawienie rowerów.

Wójt Gminy Dobra

  • IMG_20180419_102307
  • IMG_20180419_102345
  • IMG_20180419_102514
  • P1040356
  • P1040359
  • P1040361

Podkategorie