OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Dobra

ogłasza

nabór kandydatów

na dwa wolne stanowiska urzędnicze

w Straży Gminnej w Dobrej z siedzibą w Dołujach przy ul. Daniela 32

 

1. Zatrudnienie:

Zatrudnienie nastąpi od dnia 02 stycznia 2012 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony, w oparciu o przepisy ustawy o strażach gminnych.

2. Wymiar zatrudnienia:

Pełny wymiar czasu pracy.

 

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. mieć ukończone 21 lat,

3. korzystać z pełni praw publicznych,

4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

5. cieszyć się nienaganną opinią,

6. być sprawną pod względem fizycznym i psychicznym,

7. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8. mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

9. posiadać prawo jazdy kategorii B.

 

II. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub wyrażenie zgody na uczestnictwo
w wyżej wymienionym szkoleniu,

2. doświadczenie zawodowe w organach zapewniających bezpieczeństwo publiczne,

3. umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz problemów społecznych,

4. wysoka kultura osobista,

5. niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

a) ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych,

b) ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

c) ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra,

e) ustawy Prawo o ruchu drogowym,

f) ustawy Kodeks wykroczeń,

g) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

h) ustawy o ochronie informacji niejawnych,

i) ustawy o ochronie danych osobowych,

j) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.

k) znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),

l) umiejętność pracy w zespole,

m) zdecydowanie i samodzielność w działaniu.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego w Straży Gminnej należeć będzie:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

2. Kontrola wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, określonego odrębną uchwałą Rady Gminy Dobra, a w szczególności:

1) Wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń służących do zbierania odpadów,

2) Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnianej do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości,

3) Oznaczenia budynków, lokali o pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości przez umieszczanie przy wejściu odpowiednich tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy.

3. Kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych.

4. Kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach (zabezpieczenie instalacji elektrycznej, sprawność hydrantów – dostęp do nich).

5. Kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach.

6. Kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych.

7. Kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.

8. Kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.

9. Ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców.

10. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.

11. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

12. Współdziałanie z innymi organami kontroli, takimi jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna,
w szczególności w zakresie informowania o zauważonych przypadkach nie zabezpieczenia placów budowy, zauważonych przypadkach kradzieży drewna, itp.

13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy.

14. Ochrona szkół i przedszkoli:

1) Ochrona spokoju i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, a w szczególności:

a) penetracje i kontrole terenów w celu wyeliminowania osób z zagrażających bezpieczeństwu
i zdrowiu dzieci,

b) zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się (wulgarne słownictwo, palenie papierosów),

c) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie szkół (prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg),

d) ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych.

e) prelekcje, pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami.

15. Ścisła współpraca z Policją wg właściwości dla terenu Gminy.

16. Ochrona urzędu i podległych gminnych jednostek organizacyjnych.

17. Patrolowanie terenów zielonych.

18. Wykrywanie i ustalanie sprawców „dzikich” wysypisk śmieci.

19. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży.

20. Pobieranie i rozliczanie druków ścisłego  zarachowania.

21. Usuwanie pojazdów z dróg gminnych zgodnie z przepisami w tym zakresie.

22. Inne zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów prawa miejscowego.

23. Wykonywanie innych czynności w ramach powierzonego zakresu czynności.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

1) List motywacyjny.

2) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

3) Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - pobierz (pdf)

4) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem).

5) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6) Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
i dodatkowych,

7) Kserokopię dowodu osobistego.

8) Kserokopię dokumentu prawa jazdy.

9) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż  korzysta z pełni praw publicznych  - pobierz (pdf)

10) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - pobierz (pdf)

11) Oświadczenie kandydata  stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie jego w Straży Gminnej w Dobrej - pobierz (pdf)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy

ul. Szczecińska 16a

72-003 Dobra

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Gminnej w Dobrej”.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 18 listopada 2011 r. do godziny 15.00.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu - telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobra po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.dobraszczecinska.pl/.

 

U W A G A !!!

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami).”

Brak podpisu na wyżej wymienionych dokumentach spowoduje odrzucenie oferty.

Szczegółowych informacji na temat naboru można uzyskać:

1)      u Pani Tamary Gębuś Inspektora, pod numerem telefonu  91 424 44 93.

Wójt

Teresa Dera