OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STRAŻNIK GMINNY

W STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ
72-002 Dołuje, ul. Daniela 32


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)


Wójt Gminy Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a


ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze:


Strażnik Gminny
w Straży Gminnej w Dobrej

 

 


1) Zatrudnienie: od dnia 18 stycznia 2009 r., z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia;

2) Wymiar zatrudnienia: pełny etat ( 2 osoby )

3) Nawiązanie stosunku pracy :

a) umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

b) oferowana płaca: wynagrodzenie zasadnicze – 2.000,00 złotych brutto;

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) mieć ukończone 21 lat,
c) korzystać z pełni praw publicznych,
d) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
e) cieszyć się nienaganną opinią,
f) być sprawną pod względem fizycznym i psychicznym,
g) nie być karaną sądownie,
h) mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
i) posiadać prawo jazdy kategorii B.

5) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub wyrażenie zgody na uczestnictwo w wyżej wymienionym szkoleniu,
b) mile widziane doświadczenie zawodowe w organach zapewniających bezpieczeństwo publiczne,
c) umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz problemów społecznych,
d) wysoka kultura osobista,
e) niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
- ustawa o straży gminnych oraz aktów wykonawczych,
- prawo o ruchu drogowym,
- kodeks wykroczeń,
- kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.
j) znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),
f) umiejętność pracy w zespole,
g) zdecydowanie i samodzielność w działaniu.


Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Strażnika gminnego należeć będzie:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Kontrola wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, określonego odrębną uchwałą Rady Gminy Dobra, a w szczególności:
1) Wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń służących do zbierania odpadów,
2) Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnianej do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości,
3) Oznaczenia budynków, lokali o pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości przez umieszczanie przy wejściu odpowiednich tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy.
3. Kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych.
4. Kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach (zabezpieczenie instalacji elektrycznej, sprawność hydrantów – dostęp do nich).
5. Kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach.
6. Kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych.
7. Kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
8. Kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.
9. Ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców.
10. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.
11. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
12. Współdziałanie z innymi organami kontroli, takimi jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna, w szczególności w zakresie informowania o zauważonych przypadkach nie zabezpieczenia placów budowy, zauważonych przypadkach kradzieży drewna, itp.
13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy.
14. Ochrona szkół i przedszkoli:
1) Ochrona spokoju i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, a w szczególności:
a) penetracje i kontrole terenów w celu wyeliminowania osób z zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci,
b) zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się (wulgarne słownictwo, palenie papierosów),
c) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie szkół (prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg),
d) ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych.
e) prelekcje, pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami.
15. Ścisła współpraca z Policją wg właściwości dla terenu Gminy.
16. Ochrona urzędu i podległych gminnych jednostek organizacyjnych.
17. Patrolowanie terenów zielonych.
18. Wykrywanie i ustalanie sprawców „dzikich” wysypisk śmieci.
19. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży.
20. Pobieranie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
21. Usuwanie pojazdów z dróg gminnych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
22. Inne zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów prawa miejscowego.
23. Wykonywanie innych czynności w ramach powierzonego zakresu czynności.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :
1) List motywacyjny.
2) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
3) Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl >otwórz<
4) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6) Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
7) Kserokopię dowodu osobistego.
8) Kserokopię dokumentu prawa jazdy.
9) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych >otwórz<
10) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był karany >otwórz<
11) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie jego na stanowisku Strażnika gminnego >otwórz<

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik gminny”.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 28 grudnia 2009 r. do godz. 17.00.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobra po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.dobraszczecinska.pl/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”

Szczegółowych informacji na temat naboru można uzyskać:
1) u Pani Rozalii Adamskiej Sekretarza Gminy Dobra tel. 091 311 34 17;
2) u Pani Tamary Gębuś Inspektora tel. 091 424 44 93;

 

Wójt

Teresa Dera