Wójt Gminy Dobra ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: Strażnik gminny w Straży Gminnej w Dobrej z siedzibą w Dołujach przy ul. Daniela 32. 

Nawiązanie stosunku pracy od dnia 8 stycznia 2018 r.

Wymagania niezbędne - strażnikiem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończyła 21 lat,
  3. korzysta z pełni praw publicznych,
  4. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  5. cieszy się nienaganną opinią,
  6. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe,
  8. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  9. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem osobowym kategorii B

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

Więcej informacji na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Nabór (link do ogłoszenia).