PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2019

Deklarację na rok 2019 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2018.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

  • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra; 
  • Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
  • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;
  • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra;
  • Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Przypominam, jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać systematycznie w niżej wymienionych terminach:

- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- od marca do października - do 10-go każdego miesiąca danego roku,
- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)