Straż Gminna w Dobrej samodzielnie, a także na podstawie zgłoszeń mieszkańców w ostatnim okresie ujawniła kilka miejsc szczególnie zaśmieconych. W każdym przypadku procedura postępowania jest identyczna. W pierwszej kolejności same odpady są dokładnie sprawdzane, aby odnaleźć ewentualne dowody wskazujące na potencjalnych sprawców ich wyrzucenia. Jeśli takie dowody są ujawnione wszczynane są oficjalne czynności wyjaśniające zgodnie z kodeksem postępowania wyjaśniającego. Ustalony sprawca wyrzucenia odpadów lub ich właściciel z reguły karani są maksymalnymi mandatami karnymi lub w przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Jednocześnie osoby takie zobligowane są do uprzątnięcia śmieci. Na chwilę obecną prowadzone są takie czynności wobec kuriera jednej z firm, który w rejonie m. Dołuje wyrzucił szereg śmieci z dużą ilością danych z tej konkretnie firmy – między innymi listy przewozowe. Zwrócono się do firmy o udostępnienie pełnych danych sprawcy.

W przypadku braku dowodów wskazujących na pochodzenie śmieci ustalany jest właściciel gruntu, na którym się znajdują. Na nim zgodnie z zapisem art. 26 ustawy o odpadach ciąży obowiązek uprzątnięcia śmieci. Ustawa ta wskazuje, że poprzez posiadacza odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

W ostatnim okresie straż gminna wystosowała 4 nakazy uprzątnięcia terenu, w każdym wskazany jest termin na wykonanie zalecenia. Największe dzikie wysypisko znajduje się na pustej, zarośniętej działce w m. Lubieszyn, za jedną ze stacji paliw. Przeprowadzone w lutym dokładne oględziny wskazały, iż śmieci te pochodzą z Niemiec. W dniu 22 lutego wystosowano do właściciela gruntu -  firmy z siedzibą w Warszawie nakaz uprzątnięcia terenu, wyznaczając termin 30 dniowy na wykonanie tej czynności. Termin ten upłynie 30 marca. Jeśli dany właściciel nie uprzątnie ich w wyznaczonym terminie straż gminna prowadzi dalej postępowanie w kierunku skierowania sprawy do sądu z art. 174 ust. 3 ustawy o odpadach, który wskazuje na odpowiedzialność karną w postaci kary grzywny lub aresztu za niewłaściwe magazynowanie odpadów. Jednocześnie w przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W tym celu straż gminna przekazuje wniosek do Urzędu Gminy celem wszczęcia postępowania administracyjnego w kierunku wydania decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie odpadów.

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

 

  • DSCN7909
  • DSCN7910
  • DSCN8066