Zawiadamiam, że od 1 lipca 2019 r. zgodnie z  Uchwałą nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Link do treści uchwały

Ponadto informuję, że Radni Gminy Dobra: Magdalena Zagrodzka, Monika Duziak, Katarzyna Ciurzyńska, Ewa Głowacka, Mariusz Lindner, Paweł Malinowski i Janusz Zarzycki zaskarżyli przedmiotową uchwałę do Wojewody Zachodniopomorskiego, który następnie przekazał ją do organu nadzoru w zakresie spraw finansowych jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XXI.184.S.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdziło nieważność § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W związku z powyższym, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1m ³ zużytej wody
segregacja bez segregacji
4,80 zł 9,00 zł
Nieruchomości niezamieszkałe (np. firmy, placówki oświatowe)
Stawka za pojemnik (zł)
Rodzaj pojemnika Segregacja Brak segregacji
80 l 18 32
120 l 27 49
240 l 50 90
1100 l 192 346
7 m3 1 070,00 1 925,00

 

 UWAGA

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Otrzymają zawiadomienie z informacją o nowych stawkach opłat wraz
z wyliczoną miesięczną kwotą opłaty
.

 Wójt Gminy Dobra