Realizując art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Gminna w Dobrej prowadzi systematyczne kontrole obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu budowy. Zgodnie z ww. Ustawą obowiązek taki na terenie budowy należy do wykonawcy robót (kierownika budowy, gdy przejął on teren budowy od wykonawcy). W budownictwie jednorodzinnym, gdzie w większości domy wznoszone są w systemie tzw. gospodarczym obowiązek taki spoczywa na właścicielu budowy. Odpady komunalne należą do innej kategorii odpadów i nie mogą być mieszane z odpadami budowlanymi, które z reguły wywożone są z budowy z częstotliwością kilkumiesięczną.

Ponadto regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Dobra w rozdziale 1 § 1 pkt 9 stanowi, że odpady budowlane i remontowe winny być gromadzone w specjalnych urządzeniach do zbierania odpadów budowlanych, tj. kontenerach lub workach dostarczonych
Nieprzestrzeganie ww. przepisów stanowi wykroczenie, za które strażnicy gminni mogą nałożyć na sprawcę grzywnę w drodze mandatu karnego lub też skierować wniosek o ukaranie do sądu.

 


Komendant Straży Gminnej w Dobrej