Straż Gminna w Dobrej przypomina o właściwej gospodarce odpadami na terenie budowy. Problematykę ta regulują miedzy innymi następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach

3. Uchwała Nr VIII/108/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. 

 Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych ( tylko jeśli jest generalny wykonawca – może on wtedy scedować te obowiązki na kierownika budowy), przy budownictwie jednorodzinnym obowiązki te należą do właściciela. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.  Miejscami, o których mowa mogą być:

1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,

3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe winny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach) dostarczanych i odbieranych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, na koszt właściciela nieruchomości. Przedsiębiorcę należy wcześniej powiadomić o konieczności odbioru ww. odpadów w celu zamówienia stosownego pojemnika.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Z powyższych przepisów wynika:

1. Na każdej budowie wykonawca zobowiązany jest gromadzić odpady budowlane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach – najczęściej typu BIG-BAG). Pojemniki takie należy zamówić u właściwego przedsiębiorcy np. JUMAR, REMONDIS, SITY JANTRA,  TOMPOL, MPO i inne. W takiej sytuacji jest pewność, iż gromadzone odpady trafią we właściwe miejsce. 

2. Zakaz gromadzenia odpadów na ziemi, w workach foliowych  itp. 

3. Przekazanie odpadów może nastąpić wyłącznie upragnionemu przedsiębiorcy. Nie może to być przypadkowa osoba dysponująca pojazdem. 

4. Zakaz spalania odpadów, dotyczy to także worków po różnego rodzaju zaprawach, cementach, drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi,  oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki.

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków i zakazów jest wykroczeniem określonym w art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub art. 171, 174 i 191 ustawy o odpadach. W stosunku do sprawców ww. wykroczeń Straż Gminna w Dobrej posiada uprawnienia do nałożenia mandatu karnego lub też do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

 

KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ

ANDRZEJ BUDZYŃSKI