Znak drogowy "Strefa zamieszkania"Na terenie Gminy na niektórych drogach, w tym na terenie spółdzielni, ustawiony jest znak drogowy D-40 "Strefa zamieszkania". Niestety ogromna część kierujących pojazdami nie zna znaczenia tego znaku, co prowadzi do licznych nieporozumień. Między innymi znak taki znajduje się na terenie szkoły podstawowej w Mierzynie.

Znak D-40 "strefa zamieszkania" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).

Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych (starówkach).

Kierujący pojazdami na drodze oznaczonej takim znakiem mogą więc dokonać krótkotrwałego postoju do 1 minuty, dłuższy postój może odbywać się jedynie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Każde urządzenie postoju w innym miejscu jest zakazane w ustawie prawo o ruchu drogowym -art. 49 ust.2 pkt 4:,,Zabrania się postoju: w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu”. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.

Ponadto zwracam uwagę, że po nowelizacji przepisów podwyższających kary grzywny i wysokości mandatów karnych za wybrane naruszenia przepisów ruchu drogowego podwyższona została wysokość mandatu karnego za nieuprawniony postój na miejscu zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej. Obecnie mandat taki wynosi 800 zł (nie może być zmniejszony), natomiast za postój na takim miejscu i jednoczesne posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową wysokość mandatu wynosi 1200 zł.

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński