Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w:

 • szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobra
 • w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31
  Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać na stanowisku ds. stypendiów w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31 lub pod nr tel. 91-311-37-38 w 15 (p. E. Wierzbicka)

Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi zaświadczeniami należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobra, przy ul. Szczecińskiej 16a (sekretariat) w terminie do dnia 15 września 2020 r. (Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2020 r.).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych dochodów przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
  -miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  -składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne,
  -kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 - obowiązuje od 31 sierpnia 2015 r.), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
 2. Osoby bezrobotne powinny przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż bezpośrednia obsługa klienta wyłączona jest do odwołania. Wszelkie sprawy urzędowe są załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub ePUAP.
 3. Dokumenty należy składać:
  • Elektronicznie poprzez platformę gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym;
  • W formie papierowe za pośrednictwem poczty na adres tut. Urzędu;
  • Osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w siedzibie Urzędu).

Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach 8:00-14:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu praca.gov.pl (rejestracja elektroniczna), lub po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 91/312 32 04.

Do kontaktu z pracownikami urzędu służą telefony:

sekretariat tel. 91 424 08 59

kancelaria tel.91 312 32 05

rejestracja: tel. 91 312 32 04

obsługa cudzoziemców i pracodawców: tel. 91 312 32 88, 91 312 32 16

 1. Odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 2. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
 3. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z tych świadczeń.
 4. Oświadczenie o otrzymywanych alimentach (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp.).
 5. Stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł - dotyczy: osób prowadzących działalność gospodarczą) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 
Do pobrania:

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego >> pobierz (doc)

Załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego >> pobierz (doc)