SZANOWNI RODZICE!!

Do dnia 17 sierpnia 2022 r. dzieciom, które brały udział w naborze, a nie zostały przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, zostaną wskazane miejsca w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra.

Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Informacja o wskazanym miejscu będzie wysłana do Państwa listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, dlatego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na informacje.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Życzenia wójta gminy dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022

Podziękowania  i życzenia od wójta gminy dla dyrektorów, nauczycieli oraz obsługi szkół i przedszkoli

Pierwsza strona ogłoszenia o konkursie

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Zatrudnienie/ Konkursy na dyrektorów - bezpośredni link do oświadczeń.

SZANOWNI RODZICE!!!

W dniu 06 maja 2022 r. opublikowane zostały listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

SZANOWNI RODZICE!!!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2022 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00.

Następnie w dniu 06 maja 2022 r. do godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół podstawowych, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. do godz. 14:00 odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej może odbywać się w następujący sposób:

  1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty;
  2. możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – szkoła lub przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty;
  3. dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do sekretariatu przedszkola lub szkoły podstawowej.

Kierownik ZEAS

Herb Gminy DobraWzorem ubiegłych lat również i w tym roku Wójt Gminy Dobra – Pani Teresa Dera - przyznała mieszkańcom gminy Dobra nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w roku 2021. Niestety z uwagi na obecną sytuację pandemiczną nie mogła odbyć się uroczystość wręczenia nagród wszystkim wyróżnionym. Nagrody zostały przyznane na podstawie uchwały nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2021. A oto lista wyróżnionych i dyscyplin sportowych, które trenują:

Podkategorie