Informacja o zawieszeniu zajęć oddziału przedszkolnego PSP w Dobrej od dnia 4 stycznia 2021 do dnia 15 stycznia 2021 w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19

Logotypy projektu Zdalna Szkoła +

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 54 972,40 zł i jest przeznaczone na zakup 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu do niżej wymienionych szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania:

Herb Gminy DobraW 2020 roku wpłynęło 27 wniosków w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych. Rozpatrzono pozytywnie 14 wniosków, natomiast 13 wniosków nie spełniało kryteriów określonych w uchwale Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

Mierzyn, dnia 19 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 W związku z trudną sytuacją kadrową w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą, przy ul. Kolorowej 25 związaną z pandemią Covid–19 wystąpiłam w dniu 19 listopada 2020 r. do Gminy Dobra (organu prowadzącego Zespół Przedszkoli w Mierzynie) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 w okresie od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r.

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie swoją prośbę argumentowała również, iż z powodu zbyt dużych braków kadrowych nie są w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznej opieki i właściwej edukacji. Dlatego też Organ prowadzący wydał w dniu 19.11.2020 r. zgodę na zawieszenie zajęć dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie. Nauczanie zdalne kontynuowane będzie na zasadach ustalonych z wychowawcami grup.

Zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą przy ul. Weleckiej 30 rozpoczną się zgodnie z planem od dnia 23 listopada 2020r. ponieważ tam sytuacja kadrowa umożliwia podjęcie takiej decyzji.

Mam nadzieję, że ta tygodniowa przerwa pozwoli wszystkim na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Dyrektor
Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Beata Kropidłowska

 

Mierzyn, dnia 06 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Sytuacja w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z uwagi na wzrastającą liczbę pozytywnych wyników Covid – 19 wśród personelu i dużą liczbę zwolnień lekarskich, zmusza nas do zawieszenia zajęć dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą  przy ul. Kolorowej 25 oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą przy ul. Weleckiej 30 w okresie od najbliższego poniedziałku tj. 09 listopada 2020 r. do piątku 20 listopada 2020 r.

Decyzja ta zapadła po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Z powodu zbyt dużych braków kadrowych nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznej opieki i właściwej edukacji. W sprawie zdalnego nauczania wychowawcy grup skontaktują się z Państwem w poniedziałek tj. 09.11.2020 r.

Mamy nadzieję, że ta dwutygodniowa przerwa pozwoli nam wszystkim na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

p.o. Dyrektora
Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Dorota Downar - Twór

Logotypy programu Zdalna Szkoła +

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 54 972,40 zł i jest przeznaczone na zakup 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu dla uczniów i nauczycieli trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

WÓJT
Teresa Dera

Logotypy projektu

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 79 999,98 zł i jest przeznaczone na zakup 29 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu do niżej wymienionych szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania:

Podkategorie