Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)

Informacja o zawieszeniu zajęć oddziału przedszkolnego PSP w Dobrej od dnia 4 stycznia 2021 do dnia 15 stycznia 2021 w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19

Logotypy projektu Zdalna Szkoła +

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 54 972,40 zł i jest przeznaczone na zakup 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu do niżej wymienionych szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania:

Herb Gminy DobraW 2020 roku wpłynęło 27 wniosków w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych. Rozpatrzono pozytywnie 14 wniosków, natomiast 13 wniosków nie spełniało kryteriów określonych w uchwale Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

Mierzyn, dnia 19 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 W związku z trudną sytuacją kadrową w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą, przy ul. Kolorowej 25 związaną z pandemią Covid–19 wystąpiłam w dniu 19 listopada 2020 r. do Gminy Dobra (organu prowadzącego Zespół Przedszkoli w Mierzynie) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą przy ul. Kolorowej 25 w okresie od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r.

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie swoją prośbę argumentowała również, iż z powodu zbyt dużych braków kadrowych nie są w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznej opieki i właściwej edukacji. Dlatego też Organ prowadzący wydał w dniu 19.11.2020 r. zgodę na zawieszenie zajęć dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie. Nauczanie zdalne kontynuowane będzie na zasadach ustalonych z wychowawcami grup.

Zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, z siedzibą przy ul. Weleckiej 30 rozpoczną się zgodnie z planem od dnia 23 listopada 2020r. ponieważ tam sytuacja kadrowa umożliwia podjęcie takiej decyzji.

Mam nadzieję, że ta tygodniowa przerwa pozwoli wszystkim na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Dyrektor
Zespołu Przedszkoli w Mierzynie
Beata Kropidłowska

 

Podkategorie