Na stronie www.architektura.muratorplus.pl znalazł się artykuł o konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze przestrzenie publiczne w kraju. Wyróżnienie w kategorii rewitalizowana przestrzeń zabytku zdobyło lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach. W artykule o lapidarium można przeczytać: Jury podkreśliło, że uporządkowanie i zagospodarowanie tego miejsca było inicjatywą mieszkańców. W efekcie podjętych działań, zaniedbany, zarośnięty cmentarz stał się elementem edukacji o przeszłości regionu, a także atrakcją turystyczną. 

Link do artykułu: https://architektura.muratorplus.pl/konkursy/najlepsze-przestrzenie-publiczne-2023-wedlug-tup-aa-CJd9-X12i-ysrj.html

Poniżej przedstawiamy też film dotyczący lapidarium:

Herb Gminy DobraWójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Edycji Konkursu Krzyżówka realizowanego w ramach Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023. Wśród prawidłowo nadesłanych (dostarczonych) rozwiązań zostaną wylosowane Karty Prezentowe Empik. Termin składania formularzy Krzyżówki upływa w dniu 24 listopada 2023r.

Zdjęcie z lapidarium w DołujachLapidarium w Dołujach otrzymało wyróżnienie w XVII edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2023 r. Do finału konkursu zakwalifikowały się 44 inwestycje z terenu całego kraju. Projekt Lapidarium został wyróżniony w kategorii rewitalizowana przestrzeń publiczna zabytku za uporządkowanie i zagospodarowanie miejsca o wartości historycznej upamiętniającego pochówki.

Herb Gminy DobraOgłoszenie nr 2/2023 o naborze wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 1. Podstawa prawna:

Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

 1. Okres naboru wniosków:
 • rozpoczęcie naboru: 28 lipca 2023r.
 • zakończenie naboru: 7 sierpnia 2023r. godzina 15:00.
 1. Przeznaczenie: udzielanie przez Gminę Dobra dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 200 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022r., poz. 840 z późn.zm.), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o przyznanie dotacji: Beneficjentem dotacji może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do zabytku na dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla budynku gorzelni (w zespole folwarcznym) położonej na działce nr 80/3 w m. Rzędziny, gm. Dobra pow. Police z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Zdjęcie wyróżnionych pracKonkurs Plastyczny „ZABYTKI GMINY DOBRA” został zorganizowany w ramach realizacji Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023. W dniu 1 czerwca 2023r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dobra Nr 73/2023 z dnia 26 maja 2023r. dokonała oceny 138 anonimowych (zakodowanych) prac konkursowych zgłoszonych w trzech kategoriach wiekowych.: 7-10 lat, 11-15 lat i powyżej 15 lat. Prace oceniane były według następujących kryteriów: oryginalność, zgodność z tematem, estetyka i kompozycja, spełnienie wymogów dot. formatu A3.

Laureatami Konkursu Plastycznego  „ZABYTKI GMINY DOBRA” zostali:

Herb

 Wójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „ZABYTKI GMINY DOBRA”.  Wszelkie informacje na temat Konkursu określa Regulamin Konkursu dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: www.dobraszczecinska.pl  w zakładce ZABYTKI. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 439 65 07.  Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dostarczyć osobiście do dnia 19 maja 2023r. do godz. 15.00 do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Regulamin Konkursu Plastycznego „ZABYTKI GMINY DOBRA” >> pobierz (pdf)

Karta Zgłoszenia  udziału w Konkursie Plastycznym „ZABYTKI GMINY DOBRA” >> pobierz (pdf)

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków zgodna z protokołem z dnia 7 marca 2023 r. z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Dobra nr 25/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. zmienionego Zarządzeniem nr 34/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 6 marca 2023 r. do oceny wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.   >> pobierz (pdf)

Herb Gminy DobraOgłoszenie nr 1/2023 o naborze wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 1. Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 1. Okres naboru wniosków:
 • rozpoczęcie naboru: 13 luty 2023r.
 • zakończenie naboru: 22 luty 2023r. godzina 15:00.
 1. Przeznaczenie: udzielanie przez Gminę Dobra dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 200 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa
  w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o przyznanie dotacji: Beneficjentem dotacji może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do zabytku na dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

Zdjęcie nagrody

W dniu 14 listopada 2022r. podczas uroczystej gali w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, Gmina Dobra odebrała wyróżnienie w kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu za uczytelnienie układu kompozycyjnego, konserwację nagrobków i utworzenie lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach i wykreowanie symbolicznego łącznika miedzy dawną a współczesną społecznością lokalną. Gmina Dobra otrzymała tablicę „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektu oraz dyplom. Ponadto Lapidarium w Dołujach podobnie jak pozostałe nagrodzone zabytki będą prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu laureatem została Gmina Tarnów za prace przy Cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej w Błoni, a wśród wyróżnionych znalazła się także wieża widokowa wraz z otoczeniem w Cedyni (woj. zachodniopomorskie, właściciel: Gmina Cedynia) oraz fort pancerny nr 52 a „Łapianka” w Krakowie (woj. małopolskie, zarządca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie).

Biorąc pod uwagę fakt, że do konkursu „Zabytek Zadbany” zgłoszonych zostało ponad 100 obiektów przyznane wyróżnienie za rewaloryzację dawnego cmentarza ewangelickiego i utworzenie Lapidarium w Dołujach jest wielkim sukcesem dla Gminy Dobra. 

Fragment lapidariumWójt Gminy Dobra w styczniu 2022r. zgłosił Lapidarium w Dołujach do ogólnopolskiego konkursu „ZABYTEK ZADBANY 2022” w kategorii: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 - za okres 2020 - 2021 >> pobierz (pdf)

Podkategorie