Długofalowa analiza demograficzna Gminy Dobra

Kategoria > Oświata

Prognozowana liczba dzieci w wieku 3-6 objętych wychowaniem przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy Dobra wg danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Dobra (stan na 28.11.2023 r.)

Rok szkolny

Liczba uczniów

Razem

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2023/2024

0

0

0

0

267

276

311

369

1223

2024/2025

0

0

0

228

267

276

311

0

1082

2025/2026

0

0

182

228

267

276

0

0

953

2026/2027

0

143

182

228

267

0

0

0

820

2027/2028

0

143

182

228

0

0

0

0

553

Razem

0

286

546

912

1068

828

622

369

4631

 

Stan sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wg. stanu na dzień 28.11.2023 r.)

Lp.

Nazwa publicznej placówki wychowania przedszkolnego

Liczba dzieci uczęszczających do publicznych placówek wychowania przedszkolnego

1.

Oddział przedszkolny w PSP Bezrzecze

87

2.

Punkt przedszkolny w PSP Bezrzecze

25

3.

Oddział przedszkolny w PSP Dobra

150

4.

Oddział przedszkolny w PSP Dołuje

69

5.

Punkt przedszkolny w PSP Dołuje

25

6.

Oddział przedszkolny w PSP Rzędziny

54

7.

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie

91

8.

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie

225

Razem

726

 

Porównanie danych z GUS a danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Dobra

(stan na dzień 11.12.2023 r.)

Ludność zamieszkała na terenie Gminy Dobra ogółem, w tym:

Lata

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dane GUS

22 511

23 472

24 292

27 071

28 119

29 118

29 698

Dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Dobra

20 860

21 626

22 386

23 095

23 852

24 765

25 594

Różnica

1 651

1 846

1 906

3 976

4 267

4 353

4 104

 

Z danych ewidencji ludności Urzędu Gminy Dobra wynika, iż do roku 2028 spada liczba ludności w wieku przedszkolnym zamieszkała na terenie gminy Dobra. Jednak, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż z roku na rok następuje wzrost ludności zamieszkałej na terenie gminy o kilka tysięcy. Dzieje się tak, iż Gmina Dobra w każdym roku rozwija się coraz bardziej, a tym samym  przybywa jej mieszkańców. Dane statystyczne nie nadążają za tym zjawiskiem bowiem nie ma już obowiązku meldunkowego w miejscu zamieszkania. Jednak rozwój osiedli mieszkaniowych i liczba dzieci posyłanych do placówek edukacyjnych świadczy jednoznacznie o wzroście ilości osób. 

Ponadto, z opracowanej przez GUS „Prognozy ludności dla gmin na lata 2023–2040” jednoznacznie wynika, iż następował będzie znaczny przyrost ludności zamieszkałej na terenie gminy.

Szczegółową prognozę ludności Gminy Dobra w latach 2023-2040 przedstawia poniższa tabela:

Rok

Prognozowana

liczba mieszkańców

2023

29 698

2024

30 267

2025

30 803

2026

31 338

2027

31 934

2028

32 570

2029

33 115

2030

33 594

2031

34 047

2032

34 472

2033

34 837

2034

35 208

2035

35 548

2036

35 882

2037

36 215

2038

36 525

2039

36 820

2040

37 115

Z przedstawionej prognozy ludności wynika, iż w każdym roku następuje wzrost liczby ludności o około 500 osób.

Reasumując: Powyższe prognozy wskazują tym samym jednoznacznie konieczność powstawania nowych placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dobra. Największymi miejscowościami o ogromnym potencjale i możliwościach rozwoju a także dostępnym terenem pod inwestycje jest wieś Bezrzecze i Dobra.

 

Sporządziła: Joanna Hrabska

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej