Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze

Kategoria > Oświata

SZANOWNI RODZICE!!!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 13 marca 2024 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 14:00 w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Następnie w dniu 18 marca 2024 r. do godz. 14:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych i zespołu przedszkoli listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół podstawowych i zespołu przedszkoli, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostaną przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Wzór potwierdzenia woli >> pobierz (pdf)

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej