Wołczkowo Budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą

Kategoria > Inwestycje 2024

W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono do wykonania badań geologicznych podłoża gruntowego, tj. badań gruntowo - wodnych pod kątem zastosowania prawidłowego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych z ulicy Malinowej w m. Wołczkowo oraz opracowania opinii geotechnicznej w ramach zadania : „Wołczkowo, Budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą”. Do wykonania opinii należy wykonać odwierty co 50-70 metrów na całej długości ul. Malinowej.

 

Wykonawca prac : Geokoncept Krzysztof Kosiorowski

Wartość zamówienia : 4 020,87 zł brutto

Termin realizacji zamówienia : 31 lipca 2019 roku

 

Na podstawie ww. opinii Gmina mogła określić zakres prac i wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Malinowej położonej w miejscowości Wołczkowo, wraz z pełną infrastrukturą podziemną, naziemną, likwidacją wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na posesje mieszkańców w ramach zadania : „Wołczkowo Budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą”.

 

Wykonawcą prac jest: BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik, posiadającą swoją siedzibę w Szczecinie 71-779 przy ul. Małe Błonia 27/1.

Wartość zamówienia: 137 083,50 zł brutto

Termin realizacji zamówienia: 30 października 2020 r.

 

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Malinowej położonej w miejscowości Wołczkowo, wraz z pełną infrastrukturą podziemną, naziemną, likwidacją wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na posesje mieszkańców, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji.

 

W grudniu 2019 roku Projektant przedłożył koncepcję zagospodarowania terenu dla ww. zadania.

 

Trasę ulicy Malinowej zaprojektowano z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania pasa drogowego biorąc pod uwagę zminimalizowanie wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą. Projektant przewidział rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt i ułożenie nowej bitumicznej o szerokości 6 m od ul. Słonecznej do ul. Leśnych Jagód i chodnik po jednej stronie drogi z kostki betonowej.

Na odcinku od Leśnych Jagód do końca opracowania, ze względu na ograniczoną dostępność pasa drogowego i brak zabudowy, przewidziano na odcinku budowę pieszo jedni i wymagałoby to wprowadzenia „Strefy zamieszkania”.

Zaproponowano wyniesione skrzyżowania z drogami gminnymi postaci wysp spowalniających z kostki betonowej dla uspokojenia ruchu i zapewnienia większego bezpieczeństwa.

W ramach przebudowy ul. Malinowej planuje się wykonanie następujących prac w zakresie sieci:

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku do ul. Czereśniowej. Na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Słonecznej zaproponowano się rozsączenie wód deszczowych poprzez pasy zieleni wzdłuż drogi, a w razie potrzeby zbiorniki podziemne na deszczówkę.

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej

- przebudowa innych sieci tj.: elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, na odcinkach kolidujących z projektowanych zagospodarowaniem ternu – jeśli zajdzie taka potrzeba po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci.

Ponadto:

- zaplanowano zjazdy do każdej nieruchomości w tym drogi, w przypadku gdy nieruchomość nie jest zabudowana, zaprojektować sugerowane zjazdy, po jednym na działkę,

- zaplanowano przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do granicy działek.

 

Informacja z dnia 14.01.2021r.

Dokumentacja techniczna na budowę ul. Malinowej wraz z infrastrukturą jest w fazie przygotowywania projektów budowlanych wszystkich branż do uzgodnień. Z uwagi na wydłużoną procedurę wydania uzgodnień technicznych, Biuro Projektów Drogowych, wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę do 30.06.2021r.

 

Informacja z dnia 16.09.2021 r.

Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dla inwestycji, został aneksowany termin zakończenia prac projektowych do 30.11.2021 r.

 

Informacja z dnia 20.12.2021 r.

Ze względu na konieczności wprowadzenia poprawek w projekcie, na podstawie wytycznych postanowienia Ministra Infrastruktury z dnia 25.10.2021 r. termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 r.

W dniu 17.12.2021 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Informacja z dnia 25.08.2022 r.

W dniu 15 marca 2022 r. otrzymano decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz otrzymano pozwolenie na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ul. Malinowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą" na dz. nr ewid. 526,525, 480, 500, 501, 488, 446, 385, 445 położonych w Wołczkowie, obręb Wołczkowo, gmina Dobra.

 

Informacja z dnia 26.07.2023 r.

W dniu 23 maja 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 190371Z wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Malinowej w miejscowości Wołczkowo w Gminie Dobra". Kwota dofinansowania 3.293.158,67 zł.

4 maja 2023 r. ogłoszony został przetarg na budowę drogi gminnej ul. Malinowej w Wołczkowie wraz z budową i przebudową zjazdów oraz kanałem technologicznym, chodników, elementów spowalniających ruch oraz przebudowę skrzyżowań z innymi drogami. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.480,526, 501, 525, 488, 446, 385, 445. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 526 i 488. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 480 i 526. Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, oświetleniowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej na działkach nr ewid. 446,480, 488. Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 526, 480, 501. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów deszczowych (przykanalikami) w ul. Siewnej, Gruszkowe, Liliowej, Astrowej, Kalinowej.

 

Informacja z dnia 06.11.2023 r.

W dniu 26.09.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą".

Wykonawcą robót jest Bernard Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski z siedzibą: Glinna 4a, 74-106 Stare Czarnowo.

Wartość przedmiotu umowy: 14 251 251,61 zł brutto

Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 190371Z wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Malinowej w miejscowości Wołczkowo w Gminie Dobra".

Umowa nr RFRD-1/12/2023 z dnia 23 maja 2023 r.

Wartość dofinansowanie do kwoty 3 293 158,67 zł

 

Informacja z dnia 13.12.2023 r.

  • W okresie od podpisania umowy do 30.11.2023 r. Wykonawca wykonywał następujące roboty:
  • a/ Uzgodniono czasową organizację ruchu (COR) dla zakresu ulic Malinowa i Czeresniowa
  • b/ Wykonano utwardzenia nawierzchni ulicy Mandarynkowej koniecznej do wprowadzenia etapów COR
  • c/ Wykonano rozbiórki nawierzchni z płyt i objazd dla mieszkańców konieczne do wykonania kanalizacji deszczowej na odc D67 – D70
  • d/ Wykonano kanalizację deszczowa na odcinku D65-D66.1 wraz z przyłączami i wpustami.
  • e/ Zakres dodatkowy – pompowanie ze studni D61.1 w celu odwodnienia koryta drogi i przygotowania zdegradowanych elementów do wymiany.
  • f/ Zakres dodatkowy – posadowienie studni betonowej w miejscu Wł7.
  • g/ Zgrzewanie doczołowe pakietów rur na potrzeby kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Od dnia 18.12.2023 r. do dnia 30.03.2024 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Malinowej w Wołczkowie, zgodnie z 4-tym etapem zatwierdzenia projektu COR.

Czasowa organizacja ruchu >> pobierz (pdf)

 

Informacja z dnia 05.06.2024 r.

Generalny Wykonawca zadania pn. "Wołczkowo, budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą" wprowadza z dniem 10.06.2024 r. kolejny etap  II.3 czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez Starostę Polickiego w dn. 28.12.2023 (nr DP.7120.203.1.2023.JW). 

Wprowadzona organizacja ruchu obowiązywać będzie do 13.09.2024 r.

Czasowa organizacja ruchu >> pobierz (pdf)

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej